Tura-na PHH, AAY aro PMGKAY merongko watata

0

TURA: Tura Sadar Division-ni ning·o donggipa AAY, PHH aro Non-NFSA beneficiary-rangna jaanti on·rongenggipa November jani merong baksana October aro November jani Pradhan Mantri Garib Kaliyaan Anna Yojana (PMGKAY)-ni merongko watatmanaha ine West Garo Hills Supply-ni Deputy Director u·iataha.

AAY beneficiary-rangna card kingprako japrakna kg-prako gong 3/- ka·e kg 35-ko, PHH beneficiary-rangna kg-prako gong 3/- ka·e sakprakna kg 5-ko aro Non-NFSA beneficiary-rangna Fair Price Shop Centre-ni Price Vigilance Committee-ni tik ka·gimin dam gita indiba gong 13/-na batgija, card kingprako kg 7.11 ka·e suale on·china gitaba Supply-ni Deputy Director, Fair Price Shop dealer-rangko ge·etangaha.

PMGKAY-ni ning·o AAY aro PHH beneficiary-rangna on·atgimin mirongko japrako sakprakna Kg 5 ka·e indin sualchina gitaba Supply-ni Superintendent, Fair Price Shop dealer-rangna ge·etaniko on·ataha indiba ia scheme-ni ning·o Non-NFSA beneficiary-rangnade mirongrang dongskaja ine u·iataha.

Pilak beneficiary ba namgniko man·enggipa manderang, an·tangtangni man·na nangenggipa bosturangko an·tangtangni fair price shop dealer-rangoniko ra·ena man·gen ine Supply-ni Deputy Director u·iataha.